Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb

uzavřená níže uvedeného dne (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

sledovanitv.cz s.r.o.

se sídlem U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00 Brno, IČO: 01607910
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78732
doručovací adresa: U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00 Brno
doručovací email: info@sledovanitv.cz
(dále jen „Provozovatel“)

zastoupena
[jméno / název]
se sídlem [ * ], IČO: [ * ]
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [ * ] soudem v [ * ], oddíl [ * ], vložka [ * ]

[jméno / název]
trvale bytem: [ * ]
datum narození: [ * ]
(dále jen „Uživatel“)

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍ SMLOUVY:

Článek 1 Předmět Smlouvy

1.1.Provozovatel a Uživatel uzavřeli Smlouvu o poskytování Služeb:

Služba OTT

Služba po kabelu

Služba VOD

Služby třetích stran

1.2Provozovatel se zavazuje poskytovat Uživateli Služby v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 Smlouvy a Uživatel se zavazuje za takto poskytnuté plnění hradit řádně a včas sjednanou Cenu.

1.3Obsah Smlouvy je tvořen touto Smlouvou a dále Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb (dále jen „VPS“), Samostatnými a překvapivými smluvními ujednáními, Ceníkem, Informacemi pro spotřebitele a Reklamačním řádem. Veškeré tyto dokumenty jsou dostupné na https://sledovanitv.cz/info/s/informace. Účastník uzavřením smlouvy stvrzuje, že se s těmito dokumenty seznámil a s jejich obsahem souhlasí.

1.4Ustanovení této Smlouvy počínající velkým počátečním písmenem mají, nevyplývá-li z kontextu jinak, stejný význam, jaký jim je přisuzován ve VPS.

Článek 2 Cena a platební podmínky

2.1.Za poskytování Služeb je Uživatel povinen hradit Provozovateli dohodnutou Cenu.

2.2Uživatel hradí Služby Provozovateli za podmínek, které jsou stanoveny ve Smlouvě a VPS.

2.3Cena za služby je splatná v závislosti na dohodě Smluvních stran:

2.3.1předem, tj. Cena je splatná v den objednání Služby, nejpozději však v poslední den období, za které je hrazeno (pokud to Provozovatel umožní, takto je možno Službu předplatit také na delší období);

2.3.2Uzpětně, tj. Cena je splatná nejdříve v první den následující po skončení období, za které je hrazeno.

Článek 3 Spotřebitelská ujednání

3.1.Byla-li Smlouva uzavřena distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti Smluvní stran, nebo mimo obchodní prostory Provozovatele, a Uživatel je spotřebitelem, má Uživatel právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu. K odstoupení od Smlouvy lze využít formulář, jehož aktuální znění je dostupné na Internetových stránkách. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou i tehdy, pokud Uživatel v jejím průběhu odeslal Provozovateli oznámení o tom, že od Smlouvy odstupuje.

3.2.V případě sporu týkajícího se poskytované služby elektronických komunikací se Spotřebitel může za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Český telekomunikační úřad, http://www.ctu.cz/. V případě sporu ohledně služeb Provozovatele, které nejsou službou elektronických komunikací, se Spotřebitel může za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, http://www.coi.cz/. Další informace o řešení sporů obsahuje Článek 19 VPS.

Článek 4 Zvláštní ujednání

4.1.Součástí Smlouvy jsou i ujednání, která mohou být svou povahou překvapivá. Tato ujednání jsou samostatně vyčleněna v dokumentu Samostatná a překvapivá ujednání dostupném na https://sledovanitv.cz/info/s/informace.

4.2.Uživatel uzavřením Smlouvy výslovně potvrzuje, že se s těmito ujednáními seznámil a s jejich obsahem souhlasí.

4.3.Uživatel:
 souladu s VPS pověřuje Partnera, jako příkazníka, aby za něj vykoval práva a povinnosti snované ve VPS, zejména nastavení Služeb ve smyslu čl. 9.2 a 9.3 VPS, s čímž Provozovatel souhlasí. Tímto Partnerem je: [jméno / název], se sídlem [ * ], IČO: [ * ], společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [ * ] soudem v [ * ], oddíl [ * ], vložka [ * ].

Článek 5 Doba trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy

5.1.Smlouva se uzavírá na dobu uvedenou v Příloze č. 1.

5.2.Další podmínky trvání a ukončení Smlouvy upravuje čl. 8 VPS.

Článek 6 Marketingové souhlasy

6.1.Uživatel souhlasí se:
zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících nabídky služeb a produktů Provozovatele.
zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících nabídky služeb a produktů třetích stran.

6.2.Uživatel je udělené souhlasy oprávněn kdykoliv odvolat. Podmínky zpracování osobních údajů jsou upraveny v Zásadách zpracování osobních údajů společnosti sledovanitv.cz s.r.o. dostupných na https://sledovanitv.cz/info/s/privacy.

Článek 7 Závěrečná ustanovení

7.1.Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků.

7.2.Tato smlouva může být Smluvními stranami uzavřena v elektronické podobě provedením Registrace na Internetových stránkách v souladu s čl. 10.1 VPS. V takovém případě je tato Smlouva písemným vyjádřením smlouvy uzavřené prostřednictvím Registrace.

7.3.V případě uzavření smlouvy v listinné podobě, je Uživatel s ohledem na sjednané Služby povinen provést Registraci na Internetových stránkách za účelem užití Služby.

7.4.Smlouva byla smluvními stranami sepsána po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

7.5.Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy:

7.5.1Příloha č. 1: Rozsah sjednaných služeb

V Brně dne .............

___________________
Provozovatel
V ........ dne .............

___________________
Uživatel

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

Rozsah Služeb stanoven v rámci Registrace prostřednictvím Internetových stránek.

Sjednané Služby:

Služba Balíček Doba trvání Cena vč. DPH
1.