Pravidla soutěží na sociálních sítích služby SledovaniTV

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SPOLEČNOSTI SLEDOVANITV.CZ S.R.O.

(dále jen tato „Rámcová pravidla“)

 1. Úvodní ustanovení
  1. Pořadatelem soutěží je společnost sledovanitv.cz s.r.o., se sídlem U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00 Brno, IČO: 016 07 910, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78732 (dále jen „Pořadatel“).
  2. Tato Rámcová pravidla jsou jediným a úplným dokumentem, který závazně stanovuje rámcové podmínky spotřebitelských soutěží (dále jen „Soutěže“ nebo samostatně „Soutěž“) na profilech sociálních sítí Pořadatele. Jedná se o tyto profily:
   1. Účet společnosti na sociální sítí Facebook: https://www.facebook.com/sledovanitv.cz
   2. Účet společnosti na sociální síti Instagram: https://www.instagram.com/sledovanitv
   3. (dále jen „Profily“ nebo samostatně „Profil“).

  3. Pořadatel si vyhrazuje právo prostřednictvím různých reklamních nebo propagačních materiálů informovat o Soutěžích a jejich podmínkách ve zkrácené nebo zjednodušené podobě.
 2. Účast v Soutěžích
  1. Soutěží se mohou účastnit pouze fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky, které jsou plně svéprávné a splňují podmínky konkrétní Soutěže (dále jen „Účastníci“ nebo samostatně „Účastník“).
  2. Ze Soutěží jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Soutěže jsou určeny výhradně pro zákazníky Pořadatele, pokud podmínky jednotlivé Soutěže nestanoví jinak.
  4. Termíny a detailní podmínky jednotlivých Soutěží budou Pořadatelem zveřejněny na výše uvedených Profilech nebo na webových stránkách Pořadatele: https://sledovanitv.cz/
  5. Účastníci se do jednotlivých Soutěžích zapojí zpravidla:
   1. Přidáním jednoho neupraveného komentáře s odpovědí na soutěžní otázku pod příspěvkem na Profilu; a
   2. Sledováním příslušného Profilu.
  6. Organizátor si vyhrazuje právo smazat příspěvky, které nebudou odpovídat předmětu a rozsahu soutěžních otázek, zejména pokud se bude jednat o příspěvky vulgární, rasistické nebo o příspěvky propagující výrobky či služby třetích stran.
  7. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Rámcovými pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Výhry nebudou uděleny Účastníkům, kteří poruší tato Rámcová pravidla nebo podmínky konkrétní Soutěže nebo kterým ke konkrétní výhře dopomohlo jejich úmyslné podvodné či nekalé jednání. Před převzetím výhry je Pořadatel oprávněn provést identifikaci a ověření údajů příslušného výherce, včetně jeho věku, a to po předložení průkazu totožnosti příslušného výherce.
  8. Zapojení do jakékoliv Soutěže vyslovuje Účastník souhlas s těmito Rámcovými pravidly a podmínkami konkrétní Soutěže. Účastník je oprávněn kdykoliv tento svůj souhlas odvolat, v takovém případě jeho účast v Soutěži zaniká dnem doručení odvolání souhlasu Pořadateli. Odvolat souhlas lze kdykoliv po dobu trvání konkrétní Soutěže. Za trvání Soutěže pak může Účastník své zapojení do Soutěže ukončit rovněž odstraněním soutěžního příspěvku.
 3. Průběh soutěží
  1. Do Soutěže je možné se zapojit ve chvíli, kdy je vyhlášena na příslušném Profilu.
  2. Do pěti (5) dnů od data ukončení Soutěže vylosuje Pořadatel výherce. Výherci jsou vybíráni náhodně ze všech odpovědí (komentářů) splňující podmínky konkrétní Soutěže.
  3. Výherci budou prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook nebo Instagram, Pořadatelem vyzváni, aby Pořadatele kontaktovali na e-mail adrese: soutez@sledovanitv.cz a zaslali své jméno a příjmení, adresu bydliště a doručovací adresu pro zaslání výhry.
  4. Výhra bude výherci odeslána nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy výherce Pořadateli sdělí své kontaktní údaje pro zaslání výhry.
  5. Pokud se výherce na výše zmíněný email neozve do 48 hodin od vyhlášení, Pořadatel má právo vybrat náhradníka. Pokud se Pořadateli neozve na e-mail ani vylosovaný náhradník, výhra nebude vydána a Pořadatel si ji uchová pro další budoucí Soutěže.
  6. Pořadatel pro vyhlášení výherců nikdy nevyžaduje jiný postup. Pořadatel zejména zdůrazňuje, že nepožaduje proklik na různé odkazy s výzvou na zadání osobních či jiných údajů. Tyto praktiky používají podvodné účty přejímající identitu Pořadatele. Tomuto zneužití identity se Pořadatel brání a jednání podvodných účtů nahlašuje provozovatelům příslušných sociálních sítí jako “podvodné jednání”.
 4. Zpracování osobních údajů
  1. Účastníci berou na vědomí, že Pořadatel jako správce zpracovává při realizaci, vyhodnocení příslušných Soutěží a sdělení případných výher osobní údaje Účastníků, a to pro slnění jeho povinností podle těchto Rámcových pravidel a podmínek konkrétní Soutěže. Za tímto účelem po dobu trvání dané Soutěže, až do jejího vyhodnocení, zpracovává Pořadatel osobní údaje Účastníků v rozsahu: jméno a příjmení (případně uživatelské jméno nebo přezdívku), některé kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa) a v případě výherců také adresu bydliště a doručovací adresu výherce za účelem předání výhry.
  2. Pořadatel zpracovává uvedené osobní údaje Účastníků v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění a souvisejícími předpisy o zpracování a ochraně osobních údajů.
  3. Za účelem informování o výhře je Pořadatel oprávněn zveřejnit na svých webových stránkách a/nebo prostřednictvím Profilů jména výherců.
  4. Účastník soutěže má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Pokud Účastník soutěže nabude dojmu, že jakékoliv zpracování jeho osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: https://www.uoou.cz Bližší informace o zpracování osobních údajů Pořadatelem jsou dostupné v zásadách zpracování osobních údajů Pořadatele dostupných na: https://sledovanitv.cz/info/s/privacy
 5. Obecná a závěrečná ustanovení
  1. Účastí v Soutěži se všichni Účastníci zavazují dodržovat tato Rámcová pravidla a podmínky konkrétní Soutěže.
  2. Jakékoliv změny těchto Rámcových pravidel nebo podmínek konkrétní Soutěže budou činěny písemně v elektronické podobě a budou účinné zveřejněním na webových stránkách Pořadatele nebo na jeho Profilu.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů příslušné Soutěže zkrátit, přerušit nebo zrušit. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo bez udání důvodů vyměnit výhry uvedené v podmínkách konkrétní Soutěže za výhry, které jsou jejich odpovídající náhradou.
  4. Účastníci berou na vědomí, že na výhru nevzniká právní nárok, není možné ji vyplatit v hotovosti. Vymáhání účasti v Soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.
  5. Pořadatel je oprávněn rozhodnout všechny otázky a spory týkající se jakékoliv Soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči Účastníkům Soutěží žádné závazky a Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.
  6. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené v souvislosti s užíváním výher a upozorňuje, že výhra není předmětem prodeje. Výherce tak není dále oprávněn uplatňovat práva kupujícího podle obecně závazných předpisů (např. práva z vad, záruku za jakost, práva na odstoupení, vrácení nebo reklamaci atp.).
  7. Soutěž není provozována, sponzorována nebo jakkoliv jinak spojena se společností Meta Platforms Inc., provozovatelem výše uvedených sociálních sítí, a tato společnost za průběh Soutěží nijak neodpovídá. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěží musí být adresovány Pořadateli, nikoliv společnosti Meta Platforms Inc.
  8. Soutěž a vztahy mezi Účastníky a Pořadatelem se řídí právním řádem České republiky.
  9. Tato Rámcová pravidla nabývají účinnosti dne 1. 12. 2023.

V Brně dne 30. 11. 2023